PFM - EU, s. r. o.

 

O nás

Sme flexibilná spoločnosť, ktorá pôsobí primárne v oblasti konzultácií, prípravy a riadenia investičných a neinvestičných podnikateľských zámerov a projektov. Už viac ako 10 rokov ponúkame klientom kvalitné služby garantované odborníkmi s dlhoročnými praktickými a riadiacimi skúsenosťami v oblasti projektového a finančného manažmentu, a to v rámci verejného i súkromného sektora.

Projekty

  • Podnikateľské plány
  • Projekty financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR
  • Projekty financované z dotačných a grantových programov
  • Riadenie projektov
  • Marketingové stratégie a koncepcie

Manažment

  • Konzultačná a poradenská činnosť
  • Zabezpečenie prieskumu trhu a verejného obstarávania
  • Zabezpečenie partnerov pri realizácii projektových zámerov

Financie

  • Analýza finančnej situácie podniku
  • Finančná analýza projektového zámeru

 

 

Projekty

 

Projekty financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR

Na základe dlhoročných skúseností s prípravou a implementáciou projektov poskytujeme našim klientom komplexnú podporu v oblasti prípravy projektových zámerov a realizácii projektov. Naše služby zahŕňajú informovanie klientov o aktuálnych možnostiach získania nenávratných finančných prostriedkov, dotácií a grantov, ďalej prípravu a spracovanie projektového zámeru, vypracovanie žiadostí o finančné prostriedky, ako aj kontrolu dokumentácie k projektu. Po získaní finančných prostriedkov zabezpečujeme všetky procesy súvisiace s implementáciou projektu, t. j. projektový a finančný manažment, monitoring projektov a ich publicitu.

Podnikateľské plány

Poskytujeme konzultácie, poradenstvo, ako aj samotné vypracovanie podnikateľského plánu. Odborníci našej spoločnosti koordinujú celý proces, poradia pri príprave podnikateľského plánu a na základe podkladových informácií a materiálov vypracujú podnikateľský plán tak, aby odzrkadľoval reálnu situáciu a potreby klienta.

 

Marketingové stratégie a koncepcie

Sme schopní poskytnúť komplexný pohľad na strategické ciele našich klientov a navrhnúť možnosti rozvoja aktivít na získanie konkurenčnej výhody na slovenskom i zahraničnom trhu. Počas tvorby stratégie spájame všetky atribúty budúceho strategického zámeru v nadväznosti na existujúci stav manažérskych systémov, ľudského kapitálu či bežne používaných procesov klienta.

Projekty financované z dotačných a grantových programov

Máme skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov financovaných aj z iných ako štrukturálnych fondov EÚ. Ponúkame naše služby v oblasti dotačných a grantových programov ministerstiev Slovenskej republiky, ako aj rôznych cezhraničných programov podľa aktuálne vyhlásených výziev.

 

Riadenie projektov

Poskytujeme odbornú pomoc pri implementácii projektov, zabezpečujeme administráciu projektu podľa požiadaviek poskytovateľa finančných prostriedkov a klienta. V rámci personálneho zabezpečenia projektového riadenia dokážeme klientovi nájsť vhodných kandidátov na pozície projektových lídrov a manažérov a riadiť realizáciu projektu formou externého poradenstva poskytovaného klientom na základe zadefinovaných kritérií.

 

 

 

Manažment

Konzultačná a poradenská činnosť

Poskytujeme konzultačné a poradenské služby súvisiace so založením a rozvojom podnikania, prípravou a realizáciou podnikateľských zámerov, ako aj konzultácie ohľadom získania finančných prostriedkov na rôzne projekty. Podľa požiadaviek klienta vypracovávame komplexné marketingové analýzy, prieskumy trhu, štúdie uskutočniteľnosti, finančné analýzy, analýzy konkurencie a konkurenčného prostredia, spracovanie žiadostí o úvery, dotácie a granty.

Zabezpečenie prieskumu trhu a verejného obstarávania

Pre našich klientov poskytujeme kompletné poradenstvo pri príprave a realizácii verejného obstarávania. Naše služby zahŕňajú všetky procesy súvisiace s verejným obstarávaním, počnúc prieskumom trhu, cez výber najvhodnejšej metódy obstarávania, prípravu súťažných podkladov, dohľad nad procesom obstarávania, až po vyhodnotenie súťaže a kompletizáciu dokumentácie z verejného obstarávania. Službu poskytujeme pre všetky subjekty, ktorým vyplýva povinnosť vykonať verejné obstarávanie pri obstaraní prác, tovarov a služieb.

Zabezpečenie partnerov pri realizácii projektových zámerov

Pomáhame našim klientom pri získavaní obchodných kontaktov, sprostredkovávame dodávateľov tovarov a služieb podľa požiadaviek klienta. V prípade, že si to projektový zámer vyžaduje, odporučíme klientovi pre realizáciu projektu vhodného partnera zo súkromného alebo verejného sektora.

 

 

Financie

Analýza finančnej situácie podniku

Okrem vecného spracovania podnikateľského plánu ponúkame vypracovanie krátko-, stredno- a dlhodobých finančných prognóz budúcich období (cash flow, súvaha, výkaz ziskov a strát), ktoré v hodnotovej podobe odzrkadľujú podnikateľský zámer a jeho ciele. Vypracovaniu týchto projekcií spravidla predchádza pomerne podrobná (v závislosti od požiadavky klienta) analýza finančnej výkonnosti mapujúca východiskovú finančnú situáciu daného subjektu a jeho podiel na trhu. Táto analýza predstavuje zároveň odrazový mostík pre tvorbu finančných projekcií.

Finančná analýza projektového zámeru

Spracovávame výpočty návratnosti a finančných ukazovateľov plánovaného projektového zámeru. Neoddeliteľnou súčasťou finančného plánu je stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti a prepočet návratnosti kapitálu, ktoré sú ťažiskovými pri hodnotení investičnej príležitosti zo strany potenciálneho investora (komerčnej banky, medzinárodnej inštitúcie alebo súkromného investora).

 

 

Kontakty

PFM - EU, s.r.o.
Halašova 22
831 03 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: +421 2 4445 0004
Fax.: +421 2 4445 0017
Web: www.pfm-eu.sk
E-mail: office@pfm-eu.sk

 

Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 69001/B
IČO: 36 577 545
DIČ: 2021841283
IČ DPH: SK2021841283